Lesezeit: 4 Minuten

Miljövänlig avfallshantering är en av vår tids största utmaningar. Därför är det extra viktigt att avfallet från handel och industri tas om hand på rätt sätt. Det är viktigt att företagare agerar ansvarsfullt, men det är också så att en väl genomtänkt strategi för avfallshantering kan spara tid och pengar. En del kommersiellt och industriellt avfall kan bortskaffas genom traditionella behållare eller avfallshanteringssystem. Det finns dock även lagring och bortskaffande av farligt material som måste uppfylla särskilda krav och bestämmelser. 

Allmänna bestämmelser för bortskaffande av privat avfall och avfall från företag

I Sverige måste kommersiellt avfall bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med de riktlinjer som fastställts av miljöverket.

I dessa bestämmelser anges att du måste:

 • Produktinformation om avfall – exempel på produktinformation om avfall är dess innehåll av kemiska ämnen, dess farlighet och att det är nödvändigt att sanera emballage, som innehåller rester av farliga kemiska produkter innan det skickas till destruktion, återvinning eller annat slutligt omhändertagande. Förvara säkert inför omhändertagande – Det är viktigt att avfallet förvaras på ett säkert sätt i avvaktan på slutligt omhändertagande. Särskilda förvaringsutrymmen under tak eller annat skydd kan behövas under mellanförvaringen.
 • Den som överlämnar avfall, som utgör en kemisk riskkälla för omhändertagande ska ge mottagaren den produktinformation som behövs för en säker hantering.
 • Produktinformation behöver också lämnas då man överlämnar ej rengjort emballage, som innehållit en farlig kemisk produkt eller annan kemisk riskkälla.
 • Som avfall räknas såväl fast som flytande avfall till exempel rester av farliga kemiska produkter, förorenat material såsom indränkt trassel, kasserade skyddshandskar och använt saneringsmedel.
 • Observera risken för självantändning, som bland annat gäller trassel indränkt med lättoxiderad olja, till exempel linolja.
 • Dessutom finns det många nationella och internationella lagar och bestämmelser som måste följas för att avfallet ska kunna tas om hand på rätt sätt. Dessa omfattar bestämmelser för avfall som kan orsaka skador på miljön om det inte bortskaffas på rätt sätt.

Vad är kommersiellt avfall?

Vissa typer av kommersiellt avfall finns både i privata hushåll och i kommersiella organisationer, till exempel restavfall, papper och kartong, glas och organiskt avfall. Dessa material ska slängas separat i lämpliga behållare och samlas in av ett kontrakterat avfallshanteringsföretag.

Det uppstår emellertid också ofta farligt avfall, särskilt i industriföretag. Detta omfattar bland annat följande:

 • Oljeavfall
 • Byggnadsavfall
 • Kemikalier
 • Elektriskt avfall
 • Trä
 • Grovavfall
 • Plast

Precis som i privata hushåll måste företagen sortera avfallet och göra sig av med farliga ämnen på rätt sätt. Det finns dock även vissa särskilda bestämmelser, som måste följas för kommersiella företag.

Regler för kommersiellt avfall

Särskilda bestämmelser om kommersiellt avfall finns på olika hemsidor, bland annat hos Naturvårdsverket.

Följande avfallstyper måste samlas in separat för avfallssortering inom handel och industri:

 • Trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Farligt avfall
 • Avfall som faller under producentansvar
 • Brännbart avfall (dvs. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

I kommersiellt avfall ingår även material som kommer från:

 • Byggnadsarbete
 • Rivning
 • Industri
 • Jordbruk

För byggnadsavfall måste också material samlas in separat, bland annat:

 • Isoleringsmaterial
 • Bitumenblandningar
 • Betong
 • Tegelstenar
 • Plattor och keramik

Om det är tekniskt omöjligt eller ekonomiskt ohållbart att sortera industriavfall kan allt avfall samlas in i ett kärl för kommersiellt avfall. Företaget ansvarar då för att avfallet tas om hand på lämpligt sätt.

Varje företag är skyldigt att förvara dokumentation, som är relevant för dess verksamhetsavfall. Du måste kunna bevisa att du samlar in och bortskaffar avfallet i enlighet med bestämmelserna.

Det finns en dokumentationsskyldighet för varje företags avfallshantering. De ansvariga måste bevisa digitalt eller skriftligt att de samlar in och bortskaffar avfall i enlighet med bestämmelserna. För detta ändamål kan man använda foton av avfallskärlen, intyg från återvinningsanläggningen eller bevis på att avfallet har bortskaffats.

Korrekt avfallshantering av kommersiellt avfall – vad kan hamna i kommersiellt avfall?

Om du har ett separat insamlingssystem och vill göra dig av med allmänt kommersiellt avfall kan du göra det på vanligt sätt. Om du genererar mer än det normala rest- eller återvinningsbara avfallet är det ditt ansvar att förstå och följa de relevanta reglerna och bestämmelserna för korrekt avfallshantering av farligt avfall. En stor ändring är att från och med den 1 november 2020 ska uppgifter om borttransporterat farligt avfall lämnas till ett register hos Naturvårdsverket. Detta gäller för alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall. Registreringen ska göras senast två dagar efter att det farliga avfallet har transporterats bort. Innan transporten ska anteckningar föras om avfallet. Det är dessa uppgifter som sedan ska rapporteras in.

Du måste förvara avfallet på ett säkert och tryggt sätt genom att:

 • Förvara avfallet på en säker plats.
 • Använda lämpliga behållare, som hindrar avfallet från att läcka ut.
 • Märka behållarna tydligt med den typ av avfall som de innehåller.
 • Använda lock för att förhindra att avfallet blåser iväg.
 • Använda vattentäta lock om regn kan orsaka förorenad avrinning eller förhindra att avfallet återanvänds.

Förvara olika typer av avfall separat så att:

 • De inte förorenar varandra.
 • De lättare kan återanvändas.
 • Du kan fylla i avfallssedeln på rätt sätt.

Följande material räknas som vanligt avfall:

 • Plast och polystyren
 • Metaller
 • Trä
 • Textilier
 • Metallskrot
 • Restavfall

Detta avfall ska samlas in separat:

 • Glas
 • Organiskt avfall
 • Växtavfall
 • Farligt avfall
 • Medicinskt avfall

Behållare för bortskaffande av kommersiellt avfal

Det finns olika typer av sopkärl och behållare för avfallshantering av kommersiellt avfall. Återvinningskärl av plast och rostfritt stål lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk. För avfall som inte hör hemma i en kommersiell soptunna finns det även återvinningsbart avfall och specialinsamlare. Detta gör avfallssorteringen enklare och bekvämare.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – dlewis33