Lesezeit: 4 Minuten

För att inte endast offentliga platser, utan också ytor i arbetet, ska kunna beträdas utan risk, är det en förutsättning att kunna gå säkert. Om exempelvis vatten ligger på golvet kan halkrisken öka, då kan det vara bra att införskaffa sig ett halkskydd. Det är fallet i vissa arbetsrum och arbetsområden där man arbetar med vatten, olja eller fett. Också hala material som livsmedel, matrester, damm, mjöl eller växtavfall, som hamnar på golvet under arbetets gång, kan försämra halksäkerheten.

För att uppnå det mest lämpliga halkskyddet och öka halksäkerheten för olika arbetsområden är olika åtgärder möjliga. Man kan exempelvis vid planeringen av ett husbygge välja golvplattor med den halkklass, som motsvarar den planerade användningen. Halksäkerheten kan dessutom förbättras i efterhand med olika mattor som t.ex. en antihalkmatta. Läs i vår handbok vilka klasser av halkmotstånd det finns och med vilka åtgärder du kan förbättra halkskyddet för din verksamhet.

Halkskydd – vilka klasser av halkmotstånd finns det?

De olika klasserna av halkmotstånd värderar halkrisken på olika underlag. De kallas också för halkskyddklasser och är reglerade i DIN 51130. För att komma fram till de enskilda klasserna av halkmotstånd testas olika lutningsvinklar. Dessa anger vid vilken lutning respektive underlag som  måste vara fria från halkrisk. Lutningsvinkeln testas enligt flera kriterier, vilka kan försämra underlagets halkskydd:

 • Hur ofta ett halt ämne återfinns och sprids ut på golvet
 • Typ av halt ämne (vatten, olja, fett, damm, osv.)
 • Genomsnittlig grad av nedsmutsning av golven genom detta ämne
 • Övriga, byggnadsmässiga, organisatoriska och förfaringstekniska förhållanden

Med hjälp av den antagna lutningsvinkeln följer inordningen i den motsvarande klassen av halkmotstånd. Med stigande klass höjs den antagna lutningsvinkeln och därmed också det nödvändiga stiktionsvärdet. Ju högre klassen av halkmotstånd är, desto större och kraftigare måste åtgärderna vara för att kunna ställa en säker arbetsmiljö till förfogande.

Klass av halkskyddLutningsvinkelStiktionsvärdeAnvändningsområde
R96°-10°minsta stiktionsvärdeDenna halkskyddsklass ger endast ett litet halkskydd och passar därför för jämna golv inomhus utan vätska, t.ex. kontor.
R10> 10°-19normalt stiktionsvärdeMed ett medel-stiktionsvärde kan denna klass av halkskydd användas i privata bad och på terrasser, på offentliga toaletter och tvättrum, för handikappanpassade ingångar inne och ute, i gemensamma duschar, i maskinrum för träbearbetning, liksom för parkeringsplatser.
R11> 19°-27°höjt stiktionsvärdeHöjt stiktionsvärde berör golv inom livsmedelsproduktion, i köket inom gastronomi, i laboratorier och offentliga badbassänger liksom alla arbetsmiljöer med vatten och gyttja.
R12> 27°-35°högt stiktionsvärdeHalkskyddet för denna klass av halkskydd passar för rum i vilka livsmedel med hög fetthalt produceras, tex. mjölkprodukter, korv och köttvaror, liksom oljor. Också golv i kök i vilka dagligen mer än 100 kuvert framställs får denna klass av halkskydd.
R13> 35väldigt högt stiktionsvärdeHalkmotståndsklassen med det högsta stiktionsvärdet ger ett högt halkskydd – också under anspråksfulla förhållanden, som t.ex. i slakthus och produktionsrum där stora mängder fett och olja förekommer.

Klasserna av halkskydd betecknar vid varje tillfälle vad som minst kan krävas. Vid användningen av de föreskrivna golvbeläggningarna kan därför en möjlig halkrisk aldrig helt uteslutas.

Övriga beteckningar till klasserna av halkskydd

De olika klasserna av halkskydd kan kompletteras med fler beteckningar, vilka definierar halksäkerheten ännu mer konkret. Bokstäverna A, B och C förhåller sig till kategorier som gäller golv i barfotaområden:

 • A – små krav på halkskyddet – för torra golv
 • B – medel-krav på halkskyddet – för blöta golv
 • C – stora krav på halkskyddet – Trappor som för ner i vattnet i simbassänger

Beteckningen ”R10 B” hänvisar exempelvis till halksäkerhet på golv i duschar, i bastur eller i närheten av badbassänger.

Där man kan förvänta sig att arbetsmiljön är väldigt nedsmutsad med hala ämnen (särskilt olja och djurfett), måste vid sidan av halkskyddsklassen också förskjutningen av släppningsytor anges. Underlag som har den nödvändiga halksäkerheten för en sådan arbetsmiljö är därför intygade med beteckningarna V4, V6, V8 eller V10. Siffran står i varje enskilt fall för förskjutningen i cm3/dm2.

Så skaffar du det nödvändiga halkskyddet för din verksamhet

För ett bra halkskydd är det väsentligt med väl lämpade golvbeläggningar, som inte endast motsvarar den korrekta klassen av halkskydd, utan som också är anpassad till övriga krav i arbetsrummen: Vid valet av halkskyddande golv måste man också ta hänsyn till dess fasthet i förhållande till gaffeltruckar och stora laster. I vissa arbetsområden måste underlagen dessutom vara väderbeständiga eller okänsliga mot syror m.m.

Beroende på vilka krav som gäller kan olika halkskyddande golvbeläggningar användas. Det kan handla om fin-grova, grova eller profilerade golv: Ju högre klass av halkskydd, desto grövre måste golvet vara. Härtill passar exempelvis:

 • Keramikplattor
 • Natur- och betongstenplattor
 • Trägolv eller parkett
 • Spackel med mineraldelar
 • Hartsimitation-beläggning och -målning
 • Plast eller metallgaller
 • Glasplattor
 • Elastiska golvbeläggningar
 • Halksäkra golvmattor

Ytterligare standarder för golvbeläggningar

Spezieller Bodenbelag zur Vermeidung von Rutschhemmung

Förutom de specifika halkskyddsklasserna för golvbeläggningar kan andra standarder för golvsäkerhet behöva beaktas, beroende på användningsområdet, t.ex. DIN EN 13845, som reglerar flexibla golvbeläggningar. Dessutom reglerar DIN EN 13501-1 brandegenskaperna hos byggnadsmaterial och byggnadsdelar, och därmed även golvbeläggningar.

När golvbeläggningar väljs för installation i arbetsområden och arbetsrum bör de också testas med avseende på andra specifika krav. Beroende på användningsplatsen kan dessa faktorer omfatta följande:

 • Hur mycket skall golvbeläggningen trafikeras
 • Kemisk beständighet
 • ESD-skydd eller antistatiska egenskaper
 • Lämplighet för inomhus- eller utomhusbruk
 • Trötthetssänkande eller ergonomiska egenskaper
 • Dränering och ventilation
 • Köldbeständighet och andra isolerande funktioner
 • DEHP-fri (mjukgörare)
 • Oljebeständighet

Utöver detta, kan golvets tvättbarhet, möjligheten att skära till det i rätt storlek och möjligheten att köpa golvet per meter också påverka köpbeslutet.

Förbättring av halkskydd i efterhand

Principiellt finns alltid möjligheten att förbättra ytors halksäkerhet genom en behandling i efterhand. Här står olika möjligheter till förfogande, vilka dock maximalt kan förbättra säkerheten med en klass av halkmotstånd. Om detta inte räcker för verksamhetens krav, måste hela golvet bytas ut.

Golv kan i efterhand bli mer halksäkert genom att målas med golv-markeringsfärg eller trafikfärg som det också kallas. Färgmarkeringen möjliggör inte bara ett bättre halkskydd på stora golvytor, utan visar också med färgen i vilka arbetsområden som har en förhöjd halkrisk. Speciella arbets-/industrimattor har mestadels också ett halkskydd, så att bestämda arbetsområden kan utrustas både halksäkert och varsamt för leder.

Anti-halkbeläggningar lämpar sig dessutom till sanering av vägar eller trappor. De kan skruvas eller limmas fast på golvet. Gummimattor för entréområden och liknande höjer säkerheten lite extra i din verksamhet.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de –
kynny