Lesezeit: 4 Minuten

Bestämmelser om hygien på arbetsplatsen är av stor betydelse av flera skäl. Främst för att förhindra att farliga bakterieorganismer och patogener förökas och sprids. Detta är särskilt viktigt för sterila inrättningar, så som sjukhus eller läkarmottagningar. Kraven på hygien på arbetsplatsen syftar dessutom till att säkerställa att produkter inom känsliga områden, som livsmedels- eller läkemedelsindustrin kan bearbetas och tillverkas så att de uppfyller respektive kvalitets- och hygienkrav. I slutändan gynnar detta inte bara slutkonsumenter och kunder utan även dina medarbetare.

Bestämmelserna om hygien på arbetsplatsen skiljer sig åt beroende på vilken sektor du verkar i. I följande guide hittar du den viktigaste informationen om hygienföreskrifter inom olika branscher.

Fördelar med regler för hygien på arbetsplatsen

Hygienen på arbetsplatsen spelar en viktig roll i näringslivet, inte bara inom känsliga områden, som livsmedelsindustrin eller den medicinska sektorn, utan inom alla organisationer. De gällande hygienreglerna bör följas så att risken för överföring av bakterier hålls så liten som möjligt. Olika officiella bestämmelser gör det lättare för företagsägare och arbetsgivare att hitta rätt information för att upprätta och permanent upprätthålla en lämplig hygienisk standard.

Vilka hygienregler som gäller, beror på vilken typ av affärsverksamhet som bedrivs. Striktare bestämmelser gäller t.ex. inom livsmedelsindustrin, vid steril verksamhet och inom catering och hotellbranschen. Men industrihygien bör också spela en viktig roll i kontor och verkstadsanläggningar. Detta beror på att den erbjuder andra fördelar utöver att skydda de anställdas hälsa:

 • Kraven på industrihygien skapar pålitliga riktlinjer, som stödjer etableringen av ett operativt kontrollsystem. Utifrån de rättsliga kraven kan företagen definiera och genomföra sina egna interna hygienregler och åtgärder.
 • Vid sjukdomsfall, t.ex. efter ett restaurangbesök, inspekteras vanligtvis verksamheten för att kontrollera att hygienbestämmelserna följs. Efterlevnaden av de lagstadgade hygienbestämmelserna fungerar därför också som en rättslig säkerhet.
 • Bestämmelser om hygien på arbetsplatsen bidrar till produktsäkerheten för konsumenten. Med hjälp av certifieringar skapas förtroende hos kunder och slutkonsumenter.
 • God industrihygien tjänar till att effektivt skydda de anställdas hälsa genom att förhindra överföring av bakterier och patogener. Detta minskar också sjukfrånvaron i företagen, vilket sparar kostnader och ökar effektiviteten på lång sikt. 
Kontrolle der Betriebshygiene

Allmänna bestämmelser om hygien på arbetsplatsen för alla branscher

Bestämmelserna om allmän industrihygien övervakas av AML. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Särskild vikt läggs vid de områden, som har en hög besöksfrekvens. Dessa är oftast badrum och toaletter, och även kontor. Separata hygienkrav gäller också för arbetsutrymmen, kylskåp och andra anläggningar för förvaring av livsmedel. 

Allmäna regler att tillämpa för industrihygien för alla företag:

 • Beroende på företaget bör byggnader och operationssalar rengöras grundligt dagligen eller med rutin. Rengöringsprotokoll har i praktiken visat sig vara effektiva i uppföljningssyfte.
 • Rengöringsfrekvensen bör ökas i områden med hög besöksfrekvens.
 • Ytor som ofta vidrörs bör rengöras och desinficeras noggrant (dörrhandtag, bord, ljusbrytare, telefoner etc.).
 • Sanitetsutrymmen bör rengöras och desinficeras dagligen eller åtminstone regelbundet, beroende på bransch.
 • Skyddshandskar bör bäras vid rengöring och desinfektion. Händerna bör tvättas före och efter städning. Handskarna bör även bytas vid byte av arbetsområde.
 • Textilier som används i arbetet och som har kommit i kontakt med livsmedel, exkrementer eller andra bakteriebärare bör tvättas dagligen – såväl kläder eller exempelvis trasor. Tvättskåp kan användas för att samla in textilier på ett hygieniskt sätt.
 • Vid rengöring bör vattnet bytas ofta, detta för att förhindra kontaminering.
 • Sopkärl och avfallsbehållare bör tömmas dagligen eller åtminstone regelbundet, beroende på verksamhet.

Hygien på arbetsplatsen på livsmedelsföretag

Särskilt på livsmedelsföretag måste de strängaste hygienreglerna på arbetsplatsen följas och dess efterlevnad måste övervakas noggrant enligt standardiserade förfaranden. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att den mat du hanterar och säljer är säker. Reglerna finns samlade i att antal EU-förordningar och det finns flera lösningar till att producera säkra livsmedel.

Dessa fastställs av Livsmedelsverket. De skapar och reglerar standarder för livsmedelssäkerhet för alla producenter i Sverige. Detta omfattar livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare, cateringanläggningar, takeaway- och matleveranser, detaljhandlare samt godkända mejeri-, kött- och fiskanläggningar. I företag och tjänsteleverantörer som sjukhus, läkarmottagningar eller farmakologiska och kemiska företag, där en steril miljö är absolut nödvändig för arbetet, måste reglerna för hygien på arbetsplatsen struktureras, kontrolleras och dokumenteras genom en desinfektionsplan. 

Personlig hygien på arbetsplatsen

Det finns även krav på personalens hygien för företag i alla branscher. Dessa varierar beroende på typ av företag och är mer omfattande i medicinska, livsmedelsbearbetande och sterila företag.

Området personalhygien omfattar alla åtgärder, som tjänar till att hålla personal och anställda rena, inklusive deras arbetskläder. Högsta prioritet här är regelbunden handtvätt och desinfektion efter varje toalettbesök. Det är också viktigt att bära rena arbetskläder för att säkerställa en lämplig personlig hygien. Företagen bör också vidta nödvändiga åtgärder för att göra det så enkelt som möjligt för sina anställda att följa hygienreglerna. Detta kan till exempel göras genom att installera tvåldispenser eller ordna med desinfektionsmedel på toaletterna. 

Om dina anställda kommer i kontakt med giftiga ämnen i sitt dagliga arbete eller om det finns risk för smitta inom patienterna, hör regelbundna undersökningar av företagets läkare också till personalhygienen.

FAQ för hygien på arbetsplatsen

Vad är industrihygien?

Industrihygien omfattar alla åtgärder för allmän rengöring, ordning och renhållning av verksamhetslokaler och utrustning samt åtgärder för personlig hygien för att förhindra överföring av bakterier. De exakta bestämmelserna om hygien skiljer sig mycket åt beroende på verksamhetsområde.

Vilka är hygienområdena?

Hygienområden är de områden där särskilda hygienföreskrifter gäller. Dessa varierar mycket beroende på bransch och företag. Hygienområden är bland annat verksamhetslokaler, livsmedel och personlig hygien på arbetsplatsen. I renrum, laboratorier och sjukhus eller andra medicinska anläggningar gäller ännu striktare bestämmelser för hygienområdena.

Varför är det viktigt med hygien på arbetsplatsen?

Hygien på arbetsplatsen är ett krav för att effektivt skydda de anställdas hälsa genom att förhindra överföring av bakterier och patogener. Detta minskar också sjukfrånvaron i företagen, vilket sparar kostnader och ökar företagets produktivitet i det långa loppet.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – Smederevac