Lesezeit: 3 Minuten

Litiumjonbatterier finns nu i många elektroniska enheter och även i elektriska fordon, där de imponerar med sin höga energitäthet, underhållsfrihet och långa livslängd. Batterierna som är installerade som primära (inte avsedda för laddning) eller sekundära (uppladdningsbara batterier) innehåller litium, som har reaktiva egenskaper. Överhettning och farlig brandutveckling kan uppstå , särskilt när de kommer i kontakt med vatten. Även vid en felaktig transport av litiumbatterier kan bränder orsakas på grund av överhettning. Litiumbatterier räknas därför som farligt gods. Vissa bestämmelser måste på grund av det följas, både vad gäller brandskydd och säker transport. I följande artikel kan du läsa om vad du måste vara uppmärksam på och vilka regler som gäller.

Litiumjonbatterier som farligt gods – effektivt brandskydd

Om litiumjonbatterier med motsvarande tillverkningsstandarder och certifierade laddningssystem används, och om litiumjonbatterierna lagras och hanteras enligt föreskrifternas anvisningar, anses de vara säkra. Ändå bör lämpliga åtgärder och anordningar för brandskydd installeras på plats. Eftersom litiumjonbatterierna skiljer sig åt i struktur och storlek, samt att den tekniska prestandan av batterierna ständigt utvecklas, kan de försiktighetsåtgärder, som finns för brandskydd också skilja sig från varandra. För att garantera adekvat brandskydd för farligt gods är det därför alltid nödvändigt med en riskbedömning av litiumbatterierna i förväg.

Batterierna kan antändas till följd av flera omständigheter, som bör framgå i riskbedömningen:

 • mekaniska skador, som till exempel genom sprickor eller märken efter fall eller stötar, vilka kan utlösa en intern kortslutning
 • elektriska belastningar, genom överladdning eller slitage
 • termiska belastningar, som orsakas av temperaturhöjningar vid felaktig lagring eller överladdning samt för låga temperaturer.

Om det, trots alla försiktighetsåtgärder vid hantering av farligt gods, uppstår brand i litiumbatterierna, måste det konstateras om den kan släckas eller inte. Här kan endast nedkylning och släckning ske med hjälp av lämpliga metoder.

Medel för släckning som metallpulver, sand, ABC-pulver eller CO2 är inte lämpliga för kylning eftersom de inte uppnår tillräcklig kylningseffekt. Eftersom brand i litiumbatterier kan orsaka mycket giftiga och farliga tungmetallavlagringar och andra giftiga ämnen måste lämplig skyddsutrustning vid hantering av farligt gods finnas tillgänglig.

Transport av farligt gods – säker frakt av litiumbatterier

Om det hittills bara har varit rekommendationer för lagring av litiumbatterier, så innebär en eventuell klassificering som farligt gods att de alltid klassificeras som sådant vid internationell transporträtt. För att garantera säkerheten för alla parter, som är inblandade i transportkedjan gäller omfattande transportregler för kommersiell sjöfart. Om skadade litiumbatterier ska transporteras måste ytterligare bestämmelser för farligt gods följas.

I följande text vill vi ge dig en översikt över de viktigaste transportreglerna. En detaljerad samling av reglerna finns för ADR hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i en ny EU-förordning om batterier.

I synnerhet är energitätheten tillsammans med andra kriterier avgörande för beslutet om vilka regler för farligt gods som måste beaktas vid transport av litiumjonbatterier. För detta ändamål bedöms batterierna enligt följande regler:

 • UN-nummer 3090: Litiummetallbatterier och batterier tillverkade av litiumlegeringar
 • UN-nummer 3091: Litiummetallbatterier i utrustning eller litiummetallbatterier packade med utrustningar (inklusive batterier med litiumlegeringar)
 • UN-nummer 3480: Litiumjonbatterier och litiumpolymerbatterier
 • UN-nummer 3481: Litiumjonbatterier i utrustning eller litiumjonbatterier packade med utrustning (inklusive litiumpolymerbatterier)

I princip får endast litiumbatterier, som uppfyller kraven i ”FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, testhandboken” skickas. Om farligt gods är prototyper eller till och med skadade litiumbatterier, så måste separata förpackningsregler följas. Beroende på transportmedel kombineras FN:s föreskrifter med kraven för transport på väg / järnväg (ADR / RID), till sjöss (IMDG-koden) och med flyg (IATA) . Varje kommersiell avsändare av litiumjonbatterier är skyldig att följa dessa bestämmelser.

Om det finns några tvivel om vilka krav som gäller, kan batteritillverkaren eller en expert på farligt gods ge tillförlitlig information.

Checklista – denna information måste finnas med i testöversikten

Om du vill transportera litiumbatterier är det endast tillåtet med en testöversikt. Det är för att säkerställa att alla parametrar, som är nödvändiga för transport av farligt gods har kontrollerats . Den som inte följer föreskrifterna riskerar böter. I händelse av brand med litiumbatterier kan försäkringsbolaget även vägra att betala ut ersättning.

Nedan hittar du all relevant information som måste ingå i en granskningsöversikt:

 • Namn på cell-, batteri- eller produkttillverkare
 • Kontaktuppgifter till cell-, batteri- eller produkttillverkare
 • Testlaboratoriets namn med alla kontaktuppgifter
 • Ett tydligt identifieringsnummer för testrapporten
 • Datum för den sammanställda testrapporten
 • En detaljerad beskrivning av cellen eller batteriet
 • Förteckning över utförda tester och resultat
 • Hänvisning till testkrav för monterade batterier
 • Hänvisning till den använda, reviderade utgåvan av handboken om tester och kriterier och eventuella ändringar av dem
 • Underskrift med undertecknarens namn och titel som styrker giltigheten i den information som lämnats

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – tzahiV