Lesezeit: 5 Minuten

Pallställ erbjuder många fördelar för lagring och arbetsplatser. Vertikala ställningar gör det möjligt att utnyttja golvytan optimalt och kan anpassas efter dina behov. Pallställen stöder också automatiserad lastning och lossning av varor, vilket gör plockning och lagerkontroll mycket enklare.

Som med all annan lagringsutrustning måste dock pallställen uppfylla vissa bestämmelser för att skydda både anställda, utrustning, samt själva ställningen, från skador och olyckor. Därför måste man följa de specifikationer som anges i monteringsanvisningarna för pallställ samt bruksanvisningarna för pallställ. Dessutom har branschorganisationer och arbetsmiljöverket utarbetat bestämmelser för säker montering och drift av pallställ som måste följas. Användningen av arbetsutrustning som pallar omfattas också av bestämmelserna om tillhandahållande och användning av arbetsutrustning.

I den här guiden förklarar vi de viktigaste bestämmelserna för pallställ så att du kan använda dessa mångsidiga lagringssystem på ett säkert sätt i ditt företag.

Regler för pallställ – skyddsåtgärder för lagerhyllor

Pallställen kan bära upp till 9 ton för standardramar, medelhöga ramar upp till 15 ton och tunga ramar upp till 20 ton, beroende på ramarnas höjd och djup. På grund av denna stora lastkapacitet innebär pallställ en viss fara. Om ställningarna inte är korrekt konstruerade eller har defekter kan de kollapsa eller välta och leda till potentiellt dödliga olyckor i lager och förvaringsutrymmen. Sannolikheten för sådana allvarliga olyckor är ännu större när gaffeltruckar eller palltruckar är i rörelse i rackinggångarna.

Därför måste pallställen inspekteras regelbundet. Företagsägare eller lagerhållare måste vidta åtgärder för att följa bestämmelserna om pallställ inom ramen för en riskbedömning. Arbetsmiljöverket har sammanfattat de detaljerade bestämmelserna för säker montering och drift av pallställ i verkstäder eller lagerlokaler.

Regler om uppställningsområde för pallställ

För att säkerställa att monteringen av pallställen sker på ett säkert sätt och att de är korrekt inriktade är det viktigt att ha ett lämpligt underlag på plats. Detta gäller särskilt om stora laster ska rymmas i hyllorna. För detta ändamål måste undergolvet vara lämpligt för att stödja hyllstället upp till och med den maximala lasten. Dessutom måste undergolvet vara tillräckligt plant för att pallstället ska kunna ställas upp exakt vertikalt. Dessutom måste undergolvet vara lämpligt för den obligatoriska förankringen av pallstället i golvet.

Korrekt uppställning av pallställ

Monteringen av pallställen måste ske i enlighet med monteringsanvisningarna och får endast sammanfogas med lämpliga anslutningsdelar. Beroende på vilken typ av pallställ som monteras sker detta med hjälp av antingen ett plugg- eller bultsystem, även om en kombination av båda systemen ofta används för att öka stabiliteten. Dessutom måste pallställets tvärbalkar och tvärbalkar säkras mot utlyftning. Dubbelsidiga körningar ska anslutas och avgränsas med hjälp av lämpliga körningsavståndare. 

Observera bredden och avståndet mellan pallställen.

Beroende på om pallstället används i ett lager med smala gångar eller breda gångar måste man ta hänsyn till de gångbredder som anges i monteringsanvisningarna för pallstället och HSE-specifikationerna. Dessa baseras på de respektive truckar som används i gångarna för orderplockning samt lagerhöjden. Gångarna bör utformas så att de är tillräckligt breda för att säkerställa att mekanisk hanteringsutrustning lätt kan manövreras. Bredden beror också på vilken typ av utrustning som används. Vissa kräver t.ex. en 90°-sväng för att lasta och avlasta, medan andra är parallella med gången och har gafflar i 90° vinkel mot körriktningen.

Dessutom får pallställen enligt bestämmelserna endast installeras på ett visst avstånd från väggen. Detta kräver också att man installerar distanser eller överhäng.

Ram- och fri höjd

För säker lagring och hämtning av pallar måste bestämmelserna om ramhöjder följas. Ramhöjden bör till exempel vara högre än de översta dragstångsstöden och för passage rekommenderas en rackhöjd på minst 2 m. Frihöjderna beror alltid på dimensionerna på de gaffeltruckar som används.

Regler om fall- och genomskjutningsskydd för pallställ

Palette vor Regal im Lager

Om pallstället har konfigurerats och monterats på lämpligt sätt i enlighet med föreskrifterna är det inte obligatoriskt att installera säkerhetsanordningar som går igenom. Syftet med dessa är att förhindra att lagrat gods glider igenom eller faller av under lagring. Säkerhetsanordningarna behöver endast användas om det minsta avståndet mellan två pallar som förvaras bakom varandra i dubbelställ är mindre än vad som rekommenderas.

Regler för pallställ – Installera skydd för ramskenor

Om icke styrda industritruckar, t.ex. gaffeltruckar eller lyftvagnar, används för lastning och lossning av stationära pallställ, måste ställningarna vara utrustade med anordningar för stötskydd i passager och vid hörn. I annat fall kan kollisioner mellan fordonet och staplarna uppstå, vilket gör att staplarna skadas och blir instabila. Kollisionsskyddet ska vara markerat i en iögonfallande färg.

Dessutom måste kollisionsskyddet vara förankrat i marken. Här kan pålskyddshörn eller pålskyddsplankor användas.

Beräkna och observera lastkapaciteten

Vid val och uppställning av pallställ är det absolut nödvändigt att den tillåtna lasten per fack och hylla alltid beaktas så att ställningen inte under några omständigheter överbelastas. Lastkapaciteten beror på den maximala vikten på de pallar som ska lagras och deras fördelning på pallstället. Hyllorna måste också vara synligt märkta med motsvarande maximivärden. Du kan eventuellt använda en lastkapacitetsberäknare för pallställ för att ta reda på de maximala lastvolymerna. 

Inspektion och bruksanvisningar för hyllor

För att garantera pallställens långsiktiga säkerhet och stabilitet måste lagringsutrustningen inspekteras regelbundet av lämpligt kvalificerad personal. Detta är personer som har fått specialutbildning i säkerhet och hantering av pallställ.

Inspektionsfrekvensen beror på flera faktorer som är specifika för platsen. Det bör dock finnas en utsedd “person som ansvarar för säkerheten vid hyllställen” (PRRS) som är anpassad till driftsförhållandena. Vid inspektionerna bör man ta hänsyn till hur ofta och på vilket sätt verksamheten bedrivs, samt till lagerlokalens dimensioner, den utrustning som används och den personal som är involverad. Inspektionen följer ett hierarkiskt tillvägagångssätt med flera inspektionsnivåer, och alla pallinspektioner bör registreras.

Obligatorisk märkning av pallställ

För att se till att pallställen inte oavsiktligt överbelastas i den dagliga verksamheten bör ställen ha en tydlig och otvetydig märkning som är ordentligt fastsatt. På detta ska den maximala lasten anges tillsammans med eventuella nödvändiga specificerade lastkonfigurationer, med information som t.ex:

  • Tillverkare eller importör av rack
  • Typ av hyllställ med ram och stolpar
  • Tillverkningsår eller kommissionsnummer
  • Maximal lastkapacitet uppdelad på hyll- och facklast
  • Maximal fri bucklingslängd

De bestämmelser för pallställ som beskrivs här är endast ett urval av de viktigaste specifikationerna. Detaljerad information, mått och anmärkningar om nödvändig säkerhetsutrustning finns i de angivna bestämmelserna från arbetsmiljöverket. I tveksamma fall bör experter eller specialister på arbetssäkerhet också rådfrågas före installation och användning av pallställen.

Observation av jordbävningszonen för pallställ

Standardpallställen är inte konstruerade för seismisk aktivitet, men om det uppstår ytliga rörelser på installationsplatsen kommer ställningen att röra sig. I detta fall måste både fackverket och grundplattan kunna ta emot denna extra belastning.

Pallställen med höjder över 3 m i ställningshöjd är i allmänhet inte konstruerade för sådana speciella belastningssituationer och är därför inte lämpliga för användning i jordbävningsområden. För mer information om installation av pallställ i en jordbävningszon, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – Halfpoint
© gettyimages.de – Smederevac