Lesezeit: 3 Minuten

Pallyftare är värdefulla hjälpmedel när tung last eller skrymmande transportbehållare behöver flyttas. De underlättar arbetet i grossisthandel och på lager och har en lång livslängd, tack vare sin robusta konstruktion. Om pallyftaren hanteras enligt föreskrifter och underhålls regelbundet, så kan denna vanligtvis användas länge utan problem.

Ibland kan det dock hända att maskinen strejkar, exempelvis om pallyftaren inte går att sänka eller om den inte kan manövreras på det sätt den brukar. Detta medför alltid en säkerhetsrisk om den är i bruk. Innan du kontaktar en verkstad kan du gå igenom pallyftaren och utföra enkla reparationer själv, som exempelvis att ventilera hydraulsystemet. Du kan läsa om hur du går till väga i vår rådgivande artikel. 

Vilken typ av reparationer kan utföras på egen hand på en pallyftare?

Många av de skador som kan uppstå på en pallyft, kan ofta snabbt åtgärdas. Detta gäller framför allt pallyftare med en hydraulisk lyft. Vid skador som är mer omfattande eller som till och med påverkar de elektriska komponenterna på en elektrisk pallyft bör du alltid kontakta en fackverkstad. Enligt bestämmelser i arbetsgivarens ansvarsförsäkring och även tillverkarens bestämmelser, får sådana uppdrag endast utföras av utbildad och certifierad fackpersonal. Detta är det enda korrekta sätt att återställa industritruckens funktionalitet och driftsäkerhet.

Skador och funktionsfel på pallyftarens mekaniska komponenter kan ofta repareras på egen hand. Detta gäller ofta hydrauliken eller packningarna.

1. Reparation av pallyftarens hydraulik

När pallyftaren inte längre kan sänkas eller pumpas upp beror det oftast på problem med hydrauliken. Detta kan ha olika orsaker:

  • Luft i hydraulsystemet
  • Främmande föremål eller föroreningar i hydraulsystemet

För en problemfri drift bör du därför regelbundet lufta pallyftarens hydraulsystem. Lasta av pallyftaren och sätt gaffeln i sänkt läge. Pumpa sedan kraftigt flera gånger. Om detta inte hjälper kan du släppa ut luft via en avluftningsventil, som sitter direkt på hydraulikcylindern. Processen för avluftning kan variera beroende på modell. Medarbetarna i vår tekniska kundservice hjälper dig gärna vidare.

Om det läcker hydraulolja i otäta ledningar eller en cylinder, måste dessa däremot bytas ut i en fackverkstad. Skador på själva hydraulikpumpen får du inte heller försöka laga själv, utan den måste överlämnas till lämpliga experter för reparation.

2. Oljebyte eller påfyllnad

Om avluftning inte kan avhjälpa problemet, är orsaken till att pallyftaren inte längre kan höjas eller sänkas troligen att oljenivån är för låg eller hydrauloljan är förorenad. Här bör du kontrollera om oljenivån motsvarar tillverkarens specifikationer och fylla på enligt detta.

Ibland beror de mekaniska störningarna dock inte på mängden hydraulolja utan på oljans beskaffenhet: Föroreningar eller främmande föremål i oljan kan komma in i mellanrummen mellan kolvarna och cylindrarna och på så sätt skada hydraulsystemet. I detta fall måste oljan helt bytas ut. Använd avtappningspluggen i pallyftarens oljebehållare och töm ut den gamla oljan helt och ta den till avfallshanteringen för spillolja. Fyll sedan på med ny hydraulolja tills nivån har nått den angivna markeringen.

3. Reparation av pallyftare: Byte av transporthjul  

Om pallyften inte transporterar lasten på ett stabilt sätt trots korrekt lastning eller om fordonet inte kan manövreras som vanligt, kan det vara en indikation på att transporthjulen är slitna eller skadade på ena sidan. Hjulbytet kan du enkelt utföra på egen hand. Optimalt är om du har lämpliga däck eller hjul för industritruckar till hands, eller beställer ersättningshjul i motsvarande storlek och lastförmåga. Välj om möjligt originaldelar eftersom dessa är optimalt anpassade till din pallyftare och garanterar en problemfri funktion.

Om pallyften även efter hjulbytet fortfarande är svår att manövrera eller om den fortfarande är instabil beror felet oftast på ett defekt chassi. Denna typ av reparationer ska aldrig genomföras på egen hand, utan bör endast utföras av en fackverkstad.

Checklista: kontroll av pallyften

Den regelbundna kontrollen av industritrucken säkerställer att pallyften är i ett perfekt skick och att dina medarbetare kan jobba säkert och effektivt med fordonet. Vid kontrollerna går det snabbt att avgöra om pallyften är i behov av reparation. På lång sikt ökar de regelbundna kontrollerna pallyftarens livslängd. För en lagstadgad prövning av fordonet, bör en fempunktskontroll utföras av en expert en gång per år. Följande funktioner och tekniska förhållanden bör kontrolleras minst en gång i veckan:

• Är alla ledningar och cylindrar täta?
• Motsvarar oljenivån i oljebehållaren standarden?
• När skedde det senaste oljebytet av transportfordonet?
• Fungerar pallyftens packning felfritt?
• Fungerar industritruckens transporthjul problemfritt?
• Är några elektriska komponenter defekta?
• Finns det några synliga skador, repor eller deformationer?

Bildkälla:
© gettyimages.de –
fotografixx