PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator

Hantering av farliga ämnen

Som farliga ämnen betecknas rena ämnen eller blandade ämnen som bär på en kemisk riskpotential. Vid hanteringen av farliga ämnen måste olika lagar och föreskrifter beaktas.

Definition av farliga ämnen

Med farliga ämnen samt rena ämnen (element och föreningar) liksom också blandade ämnen som tillverkas av dem. I föreskrifter skiljer man på farliga ämnen efter deras egenskaper:

 1. Farliga ämnen som kännetecknas som sådana är
 2. CMR-ämnen: Begreppet står för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
 3. Ämnen som kan utlösa en explosion
 4. Ämnen som uppstår vid tillverkningen eller användningen av ämnen under nummer 1), 2) och/eller 3)
 5. Ämnen som visserligen inte återfinns bland nummer 1-3, men som dock p.g.a. sina fysikaliska-kemiska resp. toxiska egenskaper kan utgöra en risk för de anställdas hälsa och säkerhet
 6. Ämnen för vilka arbetsplatsgränsvärden är definierade

Begreppet ”ämnen” syftar här både på ämnena, som även tillverkningen och slutprodukten (blandningar).

Ämnen som utgör en fara p.g.a. radioaktivitet faller inte under definition av farliga ämnen.

Enhetlig lagstiftning avseende hantering av farliga ämnen: GHS

I hanteringen av farliga ämnen finns det många föreskrifter, lagar och direktiv för de anställdas säkerhet och hälsa som måste beaktas. Avgörande här är lagstiftningen. Det gamla HSID-systemet för klassificering och märkning av farliga ämnen enligt direktiven 67/548/EEG (ämnesdirektivet) och 1999/45/EG (harmoniseringsdirektivet) ersätts nu fullständigt av GHS. GHS är en förkortning för FN:s ”globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier”, vilket förenklar klassificering och märkning av kemikalier och gäller i hela världen. Lagen gäller både för förpackningar och säkerhetsdatablad.

Farorna för den mänskliga hälsan och säkerheten samt miljön minimeras världsomspännande tack vare det enhetliga systemet – både inom transportväsendet samt vid tillverkning och användning av farliga ämnen. Lagen sörjer för enhetliga riskpiktogram och risk- och säkerhetsregler som klassificerar hur farligt ett ämne är.

Farosymboler som fram tills nu har haft en kvadratisk form med orange bakgrund visas nu som en ruta på högkant med vit bakgrund och röda ränder.

Hantering av farliga ämnen: Arbetsgivarens plikter

Vid hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen har arbetsgivaren ett speciellt ansvar för de anställda. Till det hör att följa lagstiftning, föreskrifter och direktiv avseende de anställdas skydd, hälsa och säkerhet. 

Principiellt gäller vid hantering av farliga ämnen: följande ordningsföljd:

 • Undvik
 • Begränsa
 • Skydda

Farliga ämnen ska därför användas så lite som möjligt. I hantering av farliga ämnen ska motsvarande arbetsområden i största möjliga mån spärras av och säkras på speciellt vis. Dessutom ska vid behov personlig skyddsutrustning ställas till medarbetarnas förfogande utan kostnad.

Arbetsgivare måste dessutom beakta följande:

 • Kontrollplikt gäller: Handlar det om ett farligt ämne?
 • Vid farliga ämnen måste plikten för skyddsmärkning beaktas
 • De aktuella säkerhetsdatabladen för hantering av farliga ämnen måste finnas tillgängliga för medarbetarna.
 • Varningsskyltar måste ställas upp
 • Anställda måste instrueras regelbundet och speciellt vid hantering av farliga ämnen (bindande skriftliga anvisningar)
 • Förebyggande undersökningar av medarbetarna utförda av arbetsläkare eller företagshälsovården i regelbundna intervaller kan krävas beroende på de farliga ämnen
Ett urval av passande produkter i hanteringen av farliga ämnen finns här: