PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator

REACH - den europeiska kemikalieförordningen

REACH betecknar den europeiska kemikalieförordningen om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Den ska garantera ett högt skydd för människor och miljö.

Allmän information om REACH

Den europeiska kemikalieförordningen REACH började gälla 2007. REACH står som förkortning för ”Regulation concerning the registration (registrering), evaluation (utvärdering), authorisation (tillstånd) and restriction (begränsningar) of chemicals“. Förordningen anses vara en av de strängaste kemikalieförordningarna i världen.

Om ämnen i Europa produceras eller används i en volym på minst ett ton om året så måste dessa ämnen sedan REACH förordningen är i kraft registreras hos den Europeiska kemikalieagenturen (ECHA) med säte i Finlands huvudstad Helsingfors. Principiellt gäller REACH för alla kemiska ämnen som tillverkas eller används inom EU, även för ämnen i blandningar eller slutprodukter.

Därvid har REACH stränga regler när ämnena klassificeras som särskilt farliga: Då tilldelas antingen ett specialtillstånd för tillverkningen eller användningen – eller så begränsas hanteringen av ämnen på motsvarande sätt.

Kemikalier som gäller som speciellt kritiska är:

  • Cancerframkallande ämnen
  • Mutagena ämnen
  • Reproduktionsstörande ämnen
  • Ämnen som inte kan brytas ner i naturen, som kan lagras i människor och djur och ämnen som är giftiga
  • Ämnen som inte kan brytas ner i naturen, som kan lagras i människor och djur och ämnen som troligtvis är giftiga men där detta ännu inte har fastställts.

Ämnen som verkar på liknande farliga sätt (t.ex. genom hormonell påverkan)

REACH: Företags ansvar vid hantering med kemikalier

Enligt den gamla kemikalielagstiftningen var det myndigheternas ansvar att kontrollera att hanteringen av kemikalierna var säker. Härigenom uppstod ofta informations- och säkerhetsluckor samt långdragna domstolsförhandlingar. REACH-förordningen stipulerar nu att tillverkare, importörer och användare själva måste registrera sina kemikalier och själva är ansvariga för en säker användning av dessa. Riskerna som utgår från dessa ämnen är tillverkare och användare själva ansvariga för att utvärdera om den tillverkade resp. importerade mängden är tio ton eller mer om året. Därvid gäller devisen: ”Ingen data – ingen försäljning”: Om en kemikalie inte har registrerats enligt föreskrifterna får den inte heller användas.

Myndigheterna övervakar företagens registreringar. Därefter kontrolleras vissa kemikalier med tanke på om de har kritiska egenskaper och om det utgör en risk för människor och miljö. Principiellt består ingen tillåtelseplikt i EU för kemiska ämnen: Principiellt gäller ett generellt användningsförbud, men utifrån detta kan ECHA (Europeiska kemikalieagenturen) ge ett godkännande. Tillverkaren resp. användaren måste visa att denna kan hantera riskerna med kemikalien eller att nyttan överväger den givna risken.

Kemikalierna klassificeras och kännetecknas. Härvid gäller CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 som trädde i kraft 2009. 

Varför REACH?

För den Europeiska kemikalieförordningen talar många goda skäl:

  • REACH kom till som kemikalieförordning för att skydda människors hälsa samt miljön mot risker som utgår från kemikalier. Begränsningar och förbud angående tillverkning och användning av kemikalier, vars risker inte går att kontrollera och förebygger orimliga faror. På längre sikt ska de farligaste kemikalierna bytas ut mot mindre farliga.
  • Samtidigt ska REACH stärka konkurrenskraften för den kemiska industrin inom EU.
  • REACH ska dessutom främja alternativa metoder till djurförsök vid fastställande av skadliga ämnens inverkan.
  • REACH tjänar syftet att harmonisera den tidigare kemikalielagstiftningen och sörjer för en fackmässigt korrekt fördelning av ansvarsområden. Inte minst sörjer den europeiska kemikalieförordningen också för en bättre kommunikation i leveranskedjan och för att alla aktörer i leveranskedjan får bättre kunskap om ämnenas egenskaper vid användningen.